KONKURS NA WYBRANY PRODUKT Z WWW.GRUNDHOME.PL

Regulamin konkursu "Na produkt ze strony www.grundhome.cz."
ogłoszonego przez GRUND w dniach 21. 06. 2023 - 25. 06. 2023 r.

Niniejsze zasady wiążą warunki konkursu, który odbywa się na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/grundhomepl ("Konkurs").

 1. Organizator konkursu
  1. Organizatorem konkursu jest GRUND a.s. z siedzibą pod adresem Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, Republika Czeska, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym pod numerem B 1578 w Sądzie Okręgowym w Hradec Králové, numer identyfikacyjny: 252 63 366 (zwana dalej "organizatorem").
  2. Niniejszy Konkurs nie jest w żaden sposób organizowany, sponsorowany ani administrowany przez serwisy Facebook i Instagram, a operatorzy tych serwisów społecznościowych nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs ani jego przebieg.

 

 1. Czas trwania i miejsce zawodów
  1. Konkurs rozpocznie się w momencie opublikowania Ogłoszenia o Konkursie i zakończy się 25 czerwca 2023 r. o godzinie 23:59:59 ("Okres Konkursu").
  2. Grund opublikuje ogłoszenie o rozpoczęciu Konkursu wraz z niniejszym Regulaminem na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/grundhomepl ("Post Konkursowy").
  3. Zawody odbywają się na terytorium Republiki Czeskiej.
 2. Wygraj w konkursie
  Wygraj w konkursie łącznie 2 dowolne produkty z oferty na grundhome.pl.

 

 1. Podstawowe warunki uczestnictwa w konkursie i zasady konkursu
  1. W Konkursie może wziąć udział wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 lat i posiada adres dostawy w Republice Czeskiej, jest zarejestrowana na Facebooku i/lub Instagramie oraz spełnia poniższe warunki (zwana dalej "Uczestnikiem").
  2. Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi przesłać komentarz do wpisu konkursowego ("wpis"). Komentarz będzie zawierał nazwę, kolor i wymiary wybranego produktu oraz miejsce, w którym uczestnik umieściłby produkt, gdyby wygrał.
  3. Zgłoszenia muszą zostać opublikowane co najmniej do końca okresu trwania konkursu, aby kwalifikowały się do losowania.
  4. Uczestnicy mają prawo do usunięcia swojego zgłoszenia w dowolnym momencie, jednak jeśli zrobią to przed końcem okresu trwania konkursu, przyjmują do wiadomości, że nie zostaną uwzględnieni w losowaniu.
  5. Zgłoszenia dodane po zakończeniu konkursu nie będą brane pod uwagę.
  6. Uczestnik może wziąć udział w konkursie jeden raz, co oznacza, że może zgłosić nie więcej niż jedną pracę w ramach zgłoszenia konkursowego.
  7. Grund zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji każdego uczestnika lub zgłoszenia, które narusza niniejsze zasady.
   1. Wszelkie zgłoszenia, które w opinii Organizatora są: niezgodne z prawem, niemoralne, nieprzyzwoite, przedstawiające nielegalne, ryzykowne lub w jakikolwiek sposób nieodpowiedzialne zachowanie uczestników lub innych osób, zostaną wykluczone z konkursu.
   2. Organizator zastrzega sobie również prawo do zdyskwalifikowania każdego uczestnika, którego zachowanie lub profil na Facebooku lub Instagramie narusza zasady Facebooka lub Instagrama.
   3. Organizator ma prawo do sprawdzenia, a następnie odrzucenia lub wykluczenia z konkursu w dowolnym momencie każdego uczestnika, którego zgłoszenie zostanie uznane za nieodpowiednie z któregokolwiek z powyższych powodów lub z jakiegokolwiek innego powodu, bez żadnego odszkodowania i bez obowiązku podawania powodów takiej decyzji. Dotyczy to również zgłoszeń, które z technicznego punktu widzenia nie nadają się do udziału w konkursie.
  8. Konkurs nie jest otwarty dla osób, które pozostają w stosunku pracy lub podobnym stosunku z Promotorem lub które mają bezpośredni związek rodzinny z takimi osobami.
  9. Udział w konkursie nie jest uzależniony od zakupu towarów lub usług od Organizatora.

 

 1. Wyłonienie zwycięzców
  1. Nagroda zostanie przyznana 2 losowo wylosowanym uczestnikom, którzy opublikowali i spełniają wszystkie warunki niniejszego regulaminu ("Zwycięzca"). Jeden zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania z komentarzy na Facebooku, a drugi zwycięzca zostanie wyłoniony w drodze losowania z postów na Instagramie.
  2. Wszystkie zgłoszenia zostaną uwzględnione w losowaniu nagród, jeśli spełnią wymagania określone w zgłoszeniu do konkursu, a także warunki określone w niniejszym regulaminie.
  3. Losowanie odbędzie się 27.06.2023.
  4. Organizator skontaktuje się ze zwycięzcami w dniu 27 czerwca 2023 r. za pośrednictwem wiadomości prywatnej lub komentarza umieszczonego pod wpisem konkursowym i poprosi ich o przesłanie Organizatorowi swoich danych identyfikacyjnych w celu odebrania nagrody.
  5. W przypadku, gdy zwycięzca nie dostarczy wymaganych informacji w ciągu 5 dni roboczych od losowania lub jeśli okaże się, że zwycięzca nie spełnił warunków konkursu, roszczenie zwycięzcy do nagrody zostanie utracone, a Grund wylosuje innego uczestnika spośród pozostałych zgłoszeń w losowaniu.
  6. Wyniki konkursu są ostateczne, bez możliwości odwołania. Nie jest możliwa wymiana nagród ani wypłata gotówki w zamian za nagrody rzeczowe.
 2. Postanowienia końcowe
  1. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża bezwarunkową zgodę na brzmienie niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
  2. Biorąc udział w konkursie, uczestnik bezwarunkowo zgadza się, że w przypadku wygranej organizator opublikuje jego imię i nazwisko lub pseudonim oraz link do jego konta w serwisie społecznościowym w połączeniu z informacją o wygranej przez uczestnika nagrodzie.
  3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad, nagród i czasu trwania konkursu w dowolnym momencie jego trwania.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w dowolnym momencie z ważnych powodów. Nagrody nie podlegają egzekucji prawnej.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia nagrody nagrodą podobnego rodzaju i o podobnej wartości oraz do zmiany warunków przekazania nagrody.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub niedostarczenie nagród.
  7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane użyciem nagrody.
  8. Przesyłając zgłoszenie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z RODO (Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych).
  9. Zasady te obowiązują od 21 0 6. 2023.