Ogólne warunki umowy sprzedaży

 
 

 

Regulamin

GRUND a.s.
z siedzibą w Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky
ICKO: 252 63 366

zarejestrowana w rejestrze handlowym pod numerem B 1578 w Sądzie Rejonowym w Hradec Králové

 

1) Przepisy podstawowe

1.1 Niniejsze Warunki (zwane dalej "Warunkami") regulują, zgodnie z postanowieniami § 1751 ust. 1 ustawy nr 89/2012 Dz.U., Kodeks cywilny (zwany dalej "Kodeksem cywilnym"), wzajemne prawa i obowiązki wynikające z Umowy, jak to pojęcie jest zdefiniowane poniżej, zawartej pomiędzy GRUND a.s., nr ID: 252 63 366, z siedzibą w Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, Republika Czeska (zwanym dalej "Sprzedającym") i Kupującym.

1.2 Dla celów niniejszego Regulaminu następujące terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Akceptacja

ma znaczenie nadane w punkcie 2.6.

Cena

cena nabycia określona zgodnie z § 2079 Kodeksu cywilnego

Kupujący

Kupujący zgodnie z § 2079 Kodeksu cywilnego; przez Kupującego rozumie się również Konsumenta

Koszyk

część Strony internetowej generowana automatycznie przez użytkownika aktywującego odpowiednie funkcje, w szczególności poprzez dodawanie lub usuwanie towarów oraz zmianę ilości wybranych towarów

Oferta

ma znaczenie nadane w punkcie 2.4.

Zamówienie

ma znaczenie nadane w punkcie 2.3.

Sprzedawca

Sprzedawca zgodnie z § 2079 kodeksu cywilnego, którym zawsze jest spółka GRUND a.s., nr ID: 252 63 366, z siedzibą w Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky, Republika Czeska, zarejestrowana w rejestrze handlowym pod nr B 1578, zarejestrowana w Sądzie Okręgowym w Pradze

Umowa

umowa zakupu towarów zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym

Umawiające się Strony

Sprzedający i Kupujący

Konsument

zgodnie z § 419 Kodeksu cywilnego, każdy Kupujący, który poza zakresem swojej działalności gospodarczej lub poza zakresem samodzielnego wykonywania zawodu zawiera Umowę ze Sprzedawcą

Profil użytkownika

Profil użytkownika Serwisu internetowego o nazwie "Moje Konto" założony w drodze rejestracji poprzez formularz rejestracyjny dostępny w Serwisie internetowym

Strona internetowa

Strona internetowa sprzedawcy znajdująca się pod adresem www.grundhome.pl.

Gwarancja

ma znaczenie nadane w pkt 8.1

 1. Zawarcie umowy

2.1 Zamawianie towarów jest możliwe poprzez e-sklep na stronie internetowej.

2.2 Wszelka prezentacja towarów zamieszczonych na Stronie internetowej ma charakter informacyjny i Sprzedawca nie jest zobowiązany do zawarcia Umowy dotyczącej tych towarów. Przepisów art. 1732 § 2 k.c. nie stosuje się.

2.3 Aby zamówić towar za pośrednictwem Strony internetowej, Kupujący wybiera rodzaj towaru i umieszcza go w Koszyku w żądanej przez siebie ilości oraz wypełnia formularz zamówienia. Formularz zamówienia zawiera w szczególności:

 1. a) szczegóły dotyczące rodzaju zamawianych towarów, ich ilości i ceny,
 2. b) szczegóły dotyczące wybranego sposobu zapłaty za Cenę Towaru,
 3. c) szczegóły dotyczące wymaganego sposobu dostawy zamówionych towarów,

(d) informacje o kosztach związanych z dostawą towarów,

(e) informacje o pożądanej metodzie płatności za towary,

(f) informacje o kosztach związanych z zapłatą za towary,

 1. g) informacje o imieniu i nazwisku Kupującego, adresie dostawy, adresie e-mail Kupującego,
 2. h) jeśli dotyczy, także informację o adresie rozliczeniowym, jeśli nie jest on tożsamy z adresem dostawy,
  (wypełniony przez Kupującego formularz zamówienia, zwany dalej "Zamówieniem").

2.4 Zamówienie złożone poprzez kliknięcie przycisku "ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE" stanowi propozycję zawarcia Umowy (zwaną dalej "Ofertą").

2.5 Przed wysłaniem Zamówienia towaru, Kupujący ma prawo sprawdzić i zmienić dane, które wprowadził do Zamówienia, w tym w zakresie możliwości wykrycia i poprawienia przez Kupującego błędów popełnionych w trakcie realizacji Zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do skorygowania ceny Towaru przed wysyłką Towaru, jeśli odkryje, że Towar został zaoferowany w nieprawidłowej cenie. W takim przypadku Kupujący musi zostać poinformowany o prawidłowej cenie, a Kupujący musi wyrazić zgodę na korektę ceny. W przeciwnym razie umowa kupna nie zostanie zawarta, a zamówienie zostanie anulowane przez Sprzedawcę.

2.6 Umowa zostaje zawarta poprzez przesłanie przez Sprzedającego powiadomienia o przyjęciu Zamówienia do Kupującego po jego otrzymaniu od Kupującego (dalej "Przyjęcie") w ciągu 48 godzin w dni robocze (zazwyczaj tego samego dnia) na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.

2.7 Umowa jest zawierana w języku czeskim.

2.8 Umowa oraz wszystkie jej elementy będą przechowywane w elektronicznym archiwum Sprzedawcy, a Konsument będzie miał dostęp do tych danych na pisemny wniosek.

 1. Cena towaru i warunki płatności

3.1 Na stronie internetowej znajdują się informacje o towarach, w tym ceny poszczególnych towarów. Ceny Towarów zawierają podatek od towarów i usług (VAT) Ceny Towarów pozostają ważne tak długo, jak długo są wyświetlane na Stronie internetowej. Ceny promocyjne obowiązują do wyczerpania zapasów przy wskazanej liczbie sztuk towaru promocyjnego lub przez określony czas. Postanowienie to nie ogranicza możliwości zawarcia przez Sprzedawcę Umowy na indywidualnie uzgodnionych warunkach.

3.2 Wraz z Ceną, Kupujący zobowiązany jest również do zapłaty Sprzedawcy kosztów związanych z opakowaniem i dostarczeniem towaru oraz sposobem płatności w uzgodnionej wysokości. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, przez Cenę rozumie się również koszty związane z dostawą i opakowaniem towaru oraz sposobem płatności.

3.3 Koszt środków porozumiewania się na odległość nie odbiega od stawki podstawowej i Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat (poza umownym przewozem towaru).

3.4 Sprzedawca jest uprawniony do żądania zapłaty pełnej Ceny przed wysłaniem towaru do Kupującego. Przepisów art. 2119 (1) k.c. nie stosuje się.

3.5 Kupujący może zapłacić Sprzedawcy Cenę w następujący sposób:

 1. a) gotówką lub kartą płatniczą przy osobistym odbiorze towaru w sklepie Sprzedawcy;
 2. b) za pobraniem; płatność gotówką lub kartą kredytową jest pobierana od Kupującego przez przewoźnika, Kupujący uiszcza dodatkowo opłatę za skorzystanie z dostawy za pobraniem podaną w formularzu zamówienia;
 3. c) kartą kredytową online za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych (bramka płatności online); Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności online po złożeniu Zamówienia;
 4. d) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany w e-mailowym powiadomieniu o przyjęciu zamówienia (zwany dalej "rachunkiem Sprzedawcy"); wysyłka towaru następuje dopiero po zaksięgowaniu pełnej Ceny na rachunku Sprzedawcy.

3.6 Kupujący określa w Zamówieniu wybrany sposób płatności. Kupujący może zmienić wybrany sposób płatności tylko za zgodą Sprzedawcy. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nieumożliwienia Kupującemu wyboru niektórych sposobów zapłaty Ceny określonych powyżej.

3.7 W przypadku płatności gotówką, Cena jest płatna przy odbiorze towaru. W przypadku płatności bezgotówkowej, Cena jest płatna w terminie 14 dni od zawarcia Umowy.

3.8 W przypadku płatności bezgotówkowej przelewem na konto Sprzedawcy, Kupujący otrzymuje od Sprzedawcy w momencie przyjęcia Zamówienia symbol zmienny, a Kupujący zobowiązany jest do zapłaty Ceny prawidłowo określonym symbolem zmiennym.

3.9 W przypadku płatności bezgotówkowej, zobowiązanie Kupującego do zapłaty Ceny zostaje spełnione w momencie zaksięgowania odpowiedniej kwoty na koncie Sprzedającego.

3.10. Wszelkie rabaty od Ceny Towaru udzielane Kupującemu przez Sprzedawcę nie mogą być łączone, chyba że Sprzedawca wyraźnie zaznaczy inaczej na Stronie Internetowej.

3.11. Jeżeli jest to zwyczajowo przyjęte w stosunkach handlowych lub jeżeli przewidują to powszechnie obowiązujące przepisy prawa, Sprzedawca wystawi Kupującemu dokument podatkowy - fakturę z tytułu płatności dokonanych na podstawie Umowy.

 1. Warunki dostawy

4.1 Sprzedawca dopuszcza następujące sposoby dostawy:

 1. a) odbiór osobisty w sklepie Sprzedającego przy Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky; lub
 2. b) wysyłka do miejsca wskazanego przez Kupującego w Zamówieniu przez przewoźnika.

4.2 Ceny wysyłki są podane na stronie internetowej. Ceny wysyłki pozostają ważne przez okres, w którym są wyświetlane na Stronie.

4.3 Jeżeli sposób transportu został uzgodniony na specjalne życzenie Kupującego, Kupujący ponosi ryzyko i wszelkie dodatkowe koszty związane z tym sposobem transportu.

4.4 Jeżeli Sprzedawca jest zobowiązany na mocy Umowy do dostarczenia towarów do miejsca określonego przez Kupującego w Zamówieniu, Kupujący jest zobowiązany do odbioru towarów w momencie dostawy. W przypadku odbioru osobistego, Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru w terminie 10 dni roboczych od dnia powiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego o gotowości towaru do odbioru; Sprzedawca powiadomi o tym Kupującego na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Zamówieniu.

4.5 W przypadku uzgodnienia sposobu dostawy przez wysyłkę, Sprzedawca wypełnia swój obowiązek wydania towaru Kupującemu poprzez przekazanie go pierwszemu przewoźnikowi. Jeżeli jednak Kupujący jest Konsumentem, Sprzedawca spełni swoje zobowiązanie do wydania towaru Kupującemu w chwili, gdy Kupujący wejdzie w fizyczne posiadanie towaru.

4.6 Sprzedawca lub Przewoźnik ma prawo zażądać przed wydaniem towaru dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). Bez okazania któregokolwiek z tych dokumentów Sprzedawca lub Przewoźnik może odmówić wydania towaru.

4.7 Jeżeli Kupujący nie odbierze dostawy towarów zgodnie z niniejszymi warunkami, Sprzedawca jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po zawiadomieniu Kupującego pocztą elektroniczną o braku odbioru i wyznaczeniu Kupującemu dodatkowego terminu do odbioru. Kupujący ponosi koszty magazynowania oraz koszty nieudanej dostawy towaru z powodu braku współpracy ze strony Kupującego w niezbędnym zakresie. Sprzedawca będzie uprawniony do zaliczenia takich kosztów na poczet zapłaconej Ceny Zakupu.

4.8.Sprzedawca dostarczy Towar i umożliwi Kupującemu rozporządzanie nim w terminie 5 dni roboczych od zawarcia Umowy, nie później jednak niż w terminie 3 tygodni od zawarcia Umowy; w przypadku płatności bezgotówkowej powyższe terminy biegną dopiero od wykonania zobowiązania Kupującego do zapłaty Ceny Towaru. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie lub dużego zapotrzebowania na zamówiony towar, Sprzedawca może przedłużyć termin dostawy, jednakże w takim przypadku Kupujący może odstąpić od Umowy.

4.9 Jeżeli Sprzedawca nie wywiąże się z obowiązku dostarczenia towaru w terminie zgodnie z pkt 4.8, Kupujący jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.

4.10. Sprzedający prześle Kupującemu dokumenty dotyczące towaru, w szczególności dokument podatkowy, zazwyczaj wraz z towarem, jednak nie później niż w ciągu dwóch dni od otrzymania przez Kupującego towaru.

4.11. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku uzgodnionych terminów za opóźnienia w dostawie towarów spowodowane siłą wyższą oraz zdarzeniami znacznie utrudniającymi lub uniemożliwiającymi dostawę, które nie zostały spowodowane przez Sprzedawcę. W szczególności za zdarzenia siły wyższej uznaje się mobilizację, wojnę, powstanie, strajk, lokaut, zarządzenia urzędowe lub inne nieprzewidywalne przeszkody, nawet jeśli występują u dostawców Sprzedawcy i ich podwykonawców. Takie okoliczności uprawniają Sprzedającego do przesunięcia terminu dostawy o czas trwania przeszkody i rozsądny okres rozruchu. Jeżeli dostarczenie towaru stanie się dla Sprzedawcy niemożliwe lub niewykonalne na skutek wyżej wymienionych faktów, Sprzedawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

 1. Przemiana zagrożeń

5.1 Jeżeli sposobem dostawy towaru jest odbiór osobisty, ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru towaru lub z chwilą, gdy Kupujący nie objął towaru w posiadanie, choć powinien i mógł objąć go w posiadanie, a jednocześnie Sprzedawca zezwolił mu na rozporządzanie towarem.

5.2 Jeżeli sposób dostarczenia towaru został określony jako przewoźnik, ryzyko przechodzi na Kupującego w momencie przekazania towaru przez Sprzedawcę pierwszemu przewoźnikowi w celu przetransportowania go do Kupującego na podstawie Umowy. Jeżeli jednak Kupującym jest Konsument, ryzyko przechodzi na Konsumenta z chwilą wejścia przez niego w fizyczne posiadanie towaru; nie dotyczy to sytuacji, gdy Konsument powierzył przewóz przewoźnikowi nie oferowanemu przez Sprzedawcę.

5.3 Utrata lub uszkodzenie towarów, które nastąpiło po przejściu ryzyka na Kupującego, nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty Ceny, chyba że utrata lub uszkodzenie zostało spowodowane działaniem lub zaniechaniem Sprzedającego.

 1. Uprawnienia wynikające z wadliwego wykonania umowy oraz prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy

6.1 Prawa i obowiązki stron umowy w odniesieniu do praw wynikających z wadliwego wykonania umowy regulują obowiązujące powszechnie przepisy (w szczególności § 1914 do 1925, § 2099 do 2117 i § 2161 do 2174 kodeksu cywilnego).

6.2.Kupujący powinien dokonać oględzin towaru w możliwie najkrótszym czasie po ustąpieniu ryzyka uszkodzenia towaru i stwierdzić jego właściwości i ilość, sprawdzić integralność opakowania towaru. W przypadku stwierdzenia wad, Kupujący niezwłocznie powiadomi o tym Sprzedającego lub przewoźnika i będzie uprawniony do nieprzyjęcia takiego towaru. Jeżeli Kupujący przyjmuje taką uszkodzoną przesyłkę od Sprzedawcy lub przewoźnika, konieczne jest opisanie uszkodzenia w protokole przekazania. Naruszenie tego obowiązku powoduje wygaśnięcie uprawnień Kupującego z tytułu wadliwego wykonania umowy; nie dotyczy to Konsumenta.

6.3 Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego, że towar jest wolny od wad w momencie odbioru. W szczególności Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego, że w chwili przyjęcia towaru przez Kupującego:

 1. a) towar ma właściwości uzgodnione między stronami, a w przypadku braku porozumienia ma właściwości opisane przez Sprzedawcę lub producenta lub oczekiwane przez Kupującego ze względu na charakter towaru i na podstawie prowadzonej przez nich reklamy,

(b) towary nadają się do celu, do którego według Sprzedawcy mają być użyte lub do którego zwykle używa się świadczenia tego rodzaju,

(c) towary odpowiadają pod względem jakości lub wykonania uzgodnionej próbce lub wzorowi, jeżeli jakość lub wykonanie zostało określone według uzgodnionej próbki lub wzoru,

(d) towary są we właściwej ilości, miarce lub wadze; oraz

(e) towary są zgodne z wymogami przepisów.

6.4 Postanowienia, o których mowa w ust. 6.3, nie mają zastosowania do towarów sprzedanych po niższej cenie do wady, dla której uzgodniono niższą cenę, do zużycia towarów spowodowanego ich normalnym użytkowaniem, w przypadku towarów używanych do wady odpowiadającej poziomowi użytkowania lub zużycia, jaki towary miały w chwili przejęcia przez kupującego, lub jeśli wynika to z charakteru towarów.

6.5 Wada stanowi istotne naruszenie Umowy, jeżeli Sprzedawca wiedział lub powinien był wiedzieć w chwili zawarcia Umowy, że druga strona nie zawarłaby Umowy, gdyby przewidziała to naruszenie. W innych przypadkach uznaje się, że naruszenie nie jest istotne.

6.6 Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi istotne naruszenie Umowy, Kupujący będzie uprawniony do dostarczenia nowej rzeczy, naprawy rzeczy, rozsądnego obniżenia ceny lub odstąpienia od Umowy.

6.7 Jeżeli wadliwe wykonanie stanowi nieistotne naruszenie Umowy, Kupujący jest uprawniony do żądania usunięcia wady lub rozsądnego obniżenia ceny.

6.8.Reklamując wadę u Sprzedawcy (reklamacja), Kupujący nie uchyla się od obowiązku zapłaty Ceny. Działu 2108 Kodeksu cywilnego nie stosuje się. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli Kupujący jest Konsumentem.

6.9 Kupujący nie może odstąpić od Umowy na podstawie prawa do wadliwego wykonania, ani żądać dostarczenia nowej rzeczy, jeżeli nie może zwrócić rzeczy w stanie, w jakim ją otrzymał. To nie ma zastosowania:

 1. a) jeżeli zmiana stanu jest wynikiem kontroli mającej na celu stwierdzenie wady rzeczy,
 2. b) jeżeli Kupujący używał rzeczy przed stwierdzeniem wady,
 3. c) jeżeli Kupujący swoim działaniem lub zaniechaniem nie spowodował niemożności zwrotu rzeczy w stanie niezmienionym, lub
 4. d) jeżeli Kupujący sprzedał rzecz przed stwierdzeniem wady, jeżeli ją zużył lub jeżeli zmienił rzecz w trakcie normalnego używania; jeżeli nastąpiło to tylko częściowo, Kupujący zwróci Sprzedawcy to, co jeszcze może zwrócić i zrekompensuje Sprzedawcy stopień, w jakim odniósł korzyść z używania rzeczy.
 5. Procedura dochodzenia praw wynikających z wadliwego wykonania (roszczenia)

7.1 Kupujący jest zobowiązany do dochodzenia od Sprzedawcy roszczeń z tytułu wady bez zbędnej zwłoki po tym, jak mógł ją wykryć przy terminowej kontroli i zachowaniu wystarczającej staranności. Jeżeli jest to wada ukryta, Kupujący jest zobowiązany do jej stwierdzenia u Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki po tym, jak przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć, nie później jednak niż przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy. W reklamacji lub bez zbędnej zwłoki po niej Kupujący poinformuje Sprzedawcę, jakie prawo wybrał z wadliwego świadczenia. Jeżeli nie uczyni tego w terminie, to nawet w przypadku wadliwego wykonania, które stanowi istotne naruszenie Umowy, przysługują mu wyłącznie uprawnienia wynikające z punktu 6.7 niniejszych Warunków.

7.2 Kupujący będzie wykonywał prawa z wadliwego wykonania (reklamacja) poprzez wysłanie całego reklamowanego towaru do GRUND a.s., Kalná Voda 5, 542 23 Mladé Buky. Równocześnie z wysyłką towaru Kupujący poinformuje Sprzedawcę w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej wysłanej na adres info@grundhome.pl o:

(a) wadę, jej charakter i wystąpienie;

(b) wybrane roszczenie z tytułu wadliwego wykonania;

 1. c) kopię dowodu zakupu towaru (faktura, potwierdzenie zapłaty lub inny dokument) lub numeru zamówienia, który Sprzedawca przekazał Kupującemu przy zawieraniu Umowy lub w inny wiarygodny sposób udowodni Sprzedawcy, że i kiedy nastąpił zakup towaru;
 2. d) Państwa dane identyfikacyjne i kontaktowe w zakresie niezbędnym do rozstrzygnięcia reklamacji.

7.3 Za moment wykonania uprawnień z tytułu wadliwego wykonania uważa się moment, w którym Sprzedawca otrzymał od Kupującego reklamowany towar.

7.4.Koszty realizacji uprawnień z tytułu wadliwego wykonania umowy ponosi Kupujący, Sprzedawca może, po uprzednim uzgodnieniu z Kupującym, transportować reklamowany towar na własny koszt. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się, jeżeli Kupujący jest Konsumentem.

7.5 Sprzedawca potwierdzi Kupującemu na piśmie, kiedy Kupujący skorzystał z prawa do wadliwego wykonania, jaka jest treść reklamacji i jakiego sposobu załatwienia reklamacji żąda Kupujący. Ponadto Sprzedawca potwierdzi Kupującemu na piśmie termin i sposób załatwienia reklamacji, w tym potwierdzenie dokonania naprawy i czas jej trwania lub pisemne uzasadnienie odrzucenia reklamacji.

7.6 Sprzedawca lub upoważniony przez niego pracownik rozstrzyga reklamację niezwłocznie, w złożonych przypadkach w ciągu trzech dni roboczych. Termin ten nie obejmuje czasu właściwego dla danego rodzaju produktu lub usługi, niezbędnego do dokonania profesjonalnej oceny wady. Reklamacja, w tym usunięcie wady, musi zostać załatwiona bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji, chyba że Sprzedawca i Konsument ustalą dłuższy termin. Niedotrzymanie tego terminu będzie uznane za istotne naruszenie Umowy.

 1. Gwarancja jakości

8.1 Sprzedawca zobowiązuje się, że dostarczone towary, o ile nie stwierdzono inaczej, będą nadawały się do użytku zgodnie z ich zwykłym przeznaczeniem przez okres 24 miesięcy i zachowają swoje zwykłe właściwości (dalej "Gwarancja"). Gwarancja nie obejmuje zużycia spowodowanego normalnym użytkowaniem towarów.

8.2.Jeżeli sposób dostarczenia towaru został oznaczony jako odbiór osobisty w miejscu odbioru lub dostarczenia przez Sprzedawcę, okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą przejścia ryzyka; jeżeli sposób dostarczenia towaru został oznaczony jako wysyłka przez przewoźnika, okres gwarancji rozpoczyna się od przybycia towaru do miejsca przeznaczenia.

8.3 Do zgłoszenia wady objętej Gwarancją i postępowania reklamacyjnego stosuje się odpowiednio artykuł 7 niniejszych Warunków.

 1. Odstąpienie od umowy przez Konsumenta

9.1 Kupujący będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od Umowy w terminie czternastu dni. Termin wynikający ze zdania pierwszego biegnie od dnia zawarcia Umowy, a w przypadku:

 1. a) umowy kupna, od daty otrzymania towaru,

(b) umowy dotyczącej kilku towarów lub dostawy kilku części - od daty przyjęcia ostatniej dostawy towarów; lub

(c) umowy, której przedmiotem są regularnie powtarzające się dostawy towarów, od daty otrzymania pierwszej dostawy towarów.

9.2 Konsument przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z postanowieniami § 1837 Kodeksu cywilnego nie może odstąpić m.in. od umowy o dostawę towarów, która została zmieniona zgodnie z życzeniem Konsumenta.

9.3 W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru formularza, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu i jest dostępny pod adresem internetowym Regulaminu. Odstąpienie od umowy może nastąpić poprzez wysłanie formularza na adres e-mail Sprzedawcy info@grundhome.pl, a otrzymanie tego formularza zostanie niezwłocznie potwierdzone Konsumentowi na piśmie.

9.4 Po odstąpieniu od Umowy Konsument prześle lub przekaże Sprzedawcy świadczenie otrzymane od Sprzedawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia. Konsument rozumie, że ponosi koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania towaru, jeżeli ze względu na swój charakter nie może on zostać odesłany zwykłą drogą pocztową.

9.5 Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru wynikające z obchodzenia się z nim w sposób inny niż wynika to z jego charakteru i właściwości. Jeżeli towar jest uszkodzony w ten sposób (np. również mocno zabrudzony), Sprzedawca jest uprawniony do jednostronnego potrącenia wierzytelności odszkodowawczej z wierzytelnością Konsumenta o zwrot Ceny.

9.6 Sprzedawca zwróci Konsumentowi bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy, wszystkie otrzymane od niego środki pieniężne, w tym koszt dostawy odpowiadający najtańszemu oferowanemu sposobowi. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu środków pieniężnych zanim Konsument wyda mu towar lub udowodni, że wysłał towar do Sprzedawcy. O ile Konsument nie dokona wyboru, czy zwrot środków ma nastąpić przelewem bankowym czy przekazem pocztowym, Sprzedawca zwróci Konsumentowi środki w taki sam sposób, w jaki je otrzymał. W przypadku zakupu z wykorzystaniem Bonu Podarunkowego, patrz punkt 9.7

 1. Inne prawa Sprzedawcy

10.1 Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy, jeżeli Kupujący zalega z zapłatą Ceny przez okres dłuższy niż 7 dni.

10.2. W przypadku przekazania prezentu wraz z zamówionym świadczeniem, umowa prezentu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest z zastrzeżeniem, że w przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron, umowa prezentu przestaje obowiązywać, a Kupujący zobowiązany jest do zwrotu przekazanego prezentu.

 1. Komunikacja i dostawa

11.1 O ile Strony nie uzgodnią innego specjalnego sposobu komunikacji, wszelka komunikacja w ramach Kontraktu będzie odbywać się zgodnie z niniejszym artykułem Warunków. Oprócz innych sposobów komunikacji uzgodnionych przez Strony, za skuteczne uznaje się doręczenie osobiste, doręczenie listem poleconym, pocztą kurierską lub pocztą elektroniczną na adresy Stron zgłoszone wzajemnie na piśmie przez Strony.

11.2 Właściwie zaadresowane zawiadomienia listowe uważa się za doręczone w dniu fizycznego doręczenia zawiadomienia, jeżeli zawiadomienie zostało wysłane za pośrednictwem kuriera lub operatora pocztowego albo doręczone osobiście; lub w dniu doręczenia potwierdzonym na liście przewozowym, jeżeli zawiadomienie zostało wysłane listem poleconym; lub po upływie 5 dni od złożenia zawiadomienia we właściwym urzędzie pocztowym, jeżeli zawiadomienie nie zostało doręczone lub odmówiono jego przyjęcia.

11.3 Wiadomość skierowaną za pośrednictwem poczty elektronicznej uważa się za doręczoną w momencie wysłania wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że adresat wiadomości udowodni, że wiadomość nie dotarła do jego dyspozycji.

11.4 Określamy Twoje zadowolenie z zakupu za pomocą ankiet e-mailowych w ramach programu Verified by Customers, w którym uczestniczy nasz sklep internetowy. Są one wysyłane do Państwa przy każdym zakupie u nas, chyba że odmówią Państwo ich otrzymywania zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego. Przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania ankiet w ramach programu Verified by Customers odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, który polega na określeniu Twojego zadowolenia z dokonanego u nas zakupu. Korzystamy z usług podmiotu przetwarzającego, operatora portalu Heureka.cz, aby wysyłać Państwu ankiety, oceniać Państwa opinie i analizować naszą pozycję na rynku; w tych celach możemy przekazywać podmiotowi przetwarzającemu informacje o zakupionych przez Państwa towarach oraz Państwa adres e-mail. Twoje dane osobowe nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim dla ich własnych celów przy wysyłaniu ankiet mailowych. W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw wobec wysyłania ankiet mailowych w ramach programu Customer Verified, odmawiając przyjęcia kolejnych ankiet za pomocą linku w mailu z ankietą. Jeśli zgłosisz sprzeciw, nie będziemy dalej wysyłać Ci kwestionariusza.

 1. Inne

12.1 Bony podarunkowe (vouchery)

Kody bonów upominkowych są unikalne i jednorazowe, tzn. Konsument może zrealizować bon upominkowy tylko w ramach jednego zamówienia.
Jeśli wartość bonu upominkowego jest wyższa niż cena całego zakupu, różnica nie jest przenoszona na nowy bon, a niewykorzystana wartość nie jest zwracana ani refundowana. Jeżeli cena zakupu jest wyższa niż wartość bonu upominkowego, Konsument dopłaca różnicę w cenie zakupu sposobem płatności wybranym w ramach procesu składania zamówienia.
Bon podarunkowy nie może być wykorzystany do zakupu dodatkowych bonów podarunkowych.
Bony podarunkowe są papierami wartościowymi emitowanymi przez Sprzedawcę i możliwymi do realizacji wyłącznie na zakupy u Sprzedawcy. Kod na bonie służy do podania technicznej metody realizacji kosztowności. W przypadku niezrealizowania zakupu lub odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, Sprzedawca może wygenerować dla Konsumenta kod zastępczy. Ewentualne wygenerowanie nowego kodu nie powoduje zmiany cennika.
W przypadku odstąpienia od Umowy Zakupu z jakiejkolwiek przyczyny lub innego uzasadnionego zwrotu przez Konsumenta do Sprzedawcy towaru zakupionego na podstawie bonu podarunkowego, Konsumentowi przysługuje zwrot kwoty faktycznie zapłaconej przez Konsumenta w gotówce za zakup towaru. W przypadku, gdy cena towaru została opłacona bonem podarunkowym, Sprzedawca wyda nowy bon podarunkowy o odpowiedniej wartości, który Konsument będzie mógł wykorzystać do zapłaty za inne zamówione towary lub usługi.
Moment sprzedaży w rozumieniu ustawy o rejestrze sprzedaży w przypadku płatności bonem podarunkowym następuje w momencie wysłania towaru do Konsumenta.
Voucher jest ważny do 31 grudnia 2022 roku. Niewykorzystany bon upominkowy nie może być wymieniony na inny, nie może być zrealizowany ani przedłużony.
Bon upominkowy nie może być wykorzystany na pokrycie kosztów wysyłki zamówionego towaru.

12.2 Profil użytkownika

Użytkownik ma dostęp do zarządzania swoimi danymi osobowymi, zamówieniami, dokumentami związanymi z zamówieniami, rabatami, recenzjami produktów i dyskusjami o produktach poprzez swój Profil Użytkownika.

13) Przetwarzanie danych osobowych

13.1 Informacje o tym, w jakim zakresie, w jakim celu, na podstawie jakiego upoważnienia (tytułu), przez jaki okres czasu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz informacje o Twoich prawach w związku z ochroną danych osobowych reguluje dokument informacyjny Polityka przetwarzania danych osobowych, który jest dostępny na naszej stronie internetowej [link do dokumentu Polityka przetwarzania danych osobowych].

14) Przepisy końcowe

14.1 Niniejsze Warunki stanowią integralną część Umowy.

14.2 Stosunki prawne wynikające z Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym podlegają prawu Republiki Czeskiej z wyłączeniem prawa prywatnego międzynarodowego.

14.3 Umowy zawarte zgodnie z niniejszym Regulaminem mogą być zmieniane wyłącznie w formie pisemnej.

14.4 Sprzedawca nie jest związany żadnym kodeksem postępowania w rozumieniu art. 1826(1)(e) Kodeksu cywilnego.

 1. W przypadku powstania sporu konsumenckiego między Sprzedawcą a Konsumentem z tytułu umowy kupna lub umowy o świadczenie usług, którego nie można rozwiązać za porozumieniem stron, Konsument może złożyć wniosek o pozasądowe rozwiązanie takiego sporu do wyznaczonego podmiotu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, którym jest:

Czeski Urząd Inspekcji Handlowej
Główny Inspektorat - Departament ADRŠtěpánská
15120
00 Prague 2

Email: adr@coi.cz
Strona internetowa: adr.coi.cz

Konsumenci mogą również skorzystać z platformy internetowego rozstrzygania sporów utworzonej przez Komisję Europejską pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14.6 Integralną częścią niniejszego Regulaminu są następujące Załączniki:

 1. a) Przykładowy formularz odstąpienia od umowy - formularz.

14.7 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

14.8 Dane kontaktowe Sprzedawcy:

 1. a) adres do doręczeń (reklamacji i zwrotów):

GRUND a.s.
Kalná Voda
5542 23 Mladé Buky

(b) adres e-mail: info@grundhome.pl

 1. c) telefon: +420 491 001 127
 2. d) Konto do wysyłania płatności:

Nr konta: 444444606/5500

IBAN: CZ115500000004444606

SWIFT: RZBCCZPP

Nazwa banku: Raiffeisenbank, a.s.

Adres: Hvězdova 1716/2b

140 78 Praga 4

 

 

Obowiązuje od 1.6.2022 r.